Matiau Gramadeg

Dyma adnodd i roi help llaw gyda gramadeg y Gymraeg ar gyfer y rhai sy'n dilyn cwrs Cymraeg Ail Iaith yng Nghyfnod Allweddol 3. Ceir 50 o fatiau yn cwmpasu gwahanol agweddau o ramadeg y Gymraeg, gydag esboniadau ac enghreifftiau ar y tu blaen, a gweithgareddau i atgyfnerthu'r dysgu ar y cefn. Gellir eu harddangos ar y bwrdd gwyn neu eu lawrlwytho a'u hargraffu. Mae'r matiau wedi eu dosbarthu yn ôl testun ieithyddol, a gellir croesgyfeirio rhwng testunau trwy glicio ar y hyperddolenni glas ar bob mat.
This resource gives a helping hand with using Welsh grammar for those studying Welsh Second Language in Key Stage 3. There are 50 mats which cover different aspects of grammar, with explanations and examples on the front, and activities to reinforce the learning on the back. They can be shown on the whiteboard or downloaded and printed. All mats are sectioned according to grammar points, with hyperlinks in blue enabling the user to cross reference relevant grammar points from other mats.