1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gweithgaredd 1


Gwenyn mêl

Trychfilod yw gwenyn. Du a melyn llachar neu oren yw eu lliwiau. Mae tair rhan i gorff y wenynen fêl ac mae'n mesur tua 12mm. Mae ganddi chwe choes a phum llygad!

Mae'r wenynen fêl yn gallu hedfan ac mae'n gallu dawnsio hefyd. Mae'n dawnsio i ddangos i wenyn eraill ble i ddod o hyd i fwyd. Bwyd y wenynen yw'r neithdar a'r paill sydd mewn blodau. Mae hi'n cario'r neithdar yn ôl i'r cwch i wneud mêl.

1.
2.
pum cant pum deg mil deuddeg dau ddeg mil
20,000 500 50,000 12
3.
Mae ganddi chwe choes a phum llygad!
 • atalnod  
 • dyfynnod  
 • gofynnod  
 • ebychnod  
4.

Trychfilod yw gwenyn. Du a melyn llachar neu oren yw eu lliwiau. Mae tair rhan i gorff y wenynen fêl ac mae'n mesur tua 12mm. Mae ganddi chwe choes a phum llygad!

Mae'r wenynen fêl yn gallu hedfan ac mae'n gallu dawnsio hefyd. Mae'n dawnsio i ddangos i wenyn eraill ble i ddod o hyd i fwyd. Bwyd y wenynen yw'r neithdar a'r paill sydd mewn blodau. Mae hi'n cario'r neithdar yn ôl i'r cwch i wneud mêl.

2. Meri


1.

Dyma Meri'r ferlen fach felen.

Mae Meri yn ddeunaw oed yn y llun yma. Roedd hi wedi bod gyda fi am dair blynedd pan gafodd y llun ei dynnu. Roedd hi'n eithaf hen a dweud y gwir ond roeddwn i'n dwlu arni hi. Roeddwn i wrth fy modd yn ei marchogaeth hi. Ar y cyfan roedd hi'n dda iawn pan oedden ni'n mynd am dro. Fi oedd yn penderfynu ble roedden ni'n mynd ond hi oedd yn penderfynu pa mor gyflym roedden ni'n mynd!

2.

Dyma Meri'r ferlen fach felen.

Mae Meri yn ddeunaw oed yn y llun yma. Roedd hi wedi bod gyda fi am dair blynedd pan gafodd y llun ei dynnu. Roedd hi'n eithaf hen a dweud y gwir ond roeddwn i'n dwlu arni hi. Roeddwn i wrth fy modd yn ei marchogaeth hi. Ar y cyfan roedd hi'n dda iawn pan oedden ni'n mynd am dro. Fi oedd yn penderfynu ble roedden ni'n mynd ond hi oedd yn penderfynu pa mor gyflym roedden ni'n mynd!

3.

3. Y llew a'r llygoden


Cliciwch ar y llygoden i ddarllen y testun.
Yna, atebwch y cwestiwn.

Roedd y llew mawr yn cysgu yn y goedwig. Gwelodd y llygoden fach ef. Cafodd y llygoden ofn ofnadwy a dechreuodd redeg fel mellten heibio i'r llew. Ond, fel roedd hi'n mynd heibio i'w drwyn, agorodd y llew ei lygaid!

Daliodd y llygoden yn dynn yn ei bawen anferth.

"Mae chwant bwyd arna i," meddai'r llew. "Rwy'n mynd i dy fwyta di."

"Na, na," gwichiodd y llygoden yn nerfus. "Gad fi'n rhydd a rhyw ddiwrnod fe helpa i ti."

"Beth?" meddai'r llew gan chwerthin. "Sut rwyt ti'n mynd i fy helpu i? Rwyt ti'n rhy fach i helpu llew mawr, cryf fel fi."

Dechreuodd y llew chwerthin a chwerthin. Roedd e'n chwerthin gymaint nes bod dagrau'n rhedeg i lawr ei fochau. Wrth iddo fynd i sychu ei lygaid, llaciodd ei afael ar y llygoden.

Manteisiodd y llygoden a rhedodd i ffwrdd nerth ei thraed. O'r diwedd, roedd hi'n ddiogel.

Mewn wythnos, roedd y llew dewr yn mynd am dro drwy'r goedwig. Roedd e'n chwilio am fwyd. Yn sydyn, disgynnodd rhwyd arno. Roedd y llew yn sownd yn y trap. Dechreuodd e ruo nerth ei ben. Roedd e'n rhuo ac yn rhuo.

Clywodd y llygoden fach ef. Roedd hi'n adnabod ei lais – llais y llew oedd wedi ei dal yn ei bawen. Aeth i chwilio amdano ar unwaith a daeth o hyd iddo yn sownd yn y rhwyd. Doedd e ddim yn gallu symud modfedd.

Dechreuodd y llygoden gnoi'r rhaff yn eiddgar â'i dannedd miniog. Cyn bo hir roedd hi wedi torri un o raffau'r rhwyd, ac yna un arall ac un arall. Mewn ychydig amser, roedd y llew yn rhydd.

"Roeddet ti'n chwerthin pan ddywedais i byddwn i'n dy helpu di un dydd," meddai'r llygoden, "Ond fi oedd yn iawn. Gall hyd yn oed llygoden helpu llew."

1.
 • mawr  
 • siarp  
 • hir  
 • main  
2.
 • nerth ei thraed  
 • nerth ei ben  
 • fel mellten  
 • yn eiddgar  
3.

Darllenwch y frawddeg yma eto.

Daliodd y llygoden yn dynn yn ei bawen anferth.

Beth yw ystyr y gair anferth?Dewiswch un. • yn fach iawn  
 • yn eithaf bach  
 • yn fawr iawn  
 • yn eithaf mawr  

4. Testun gan Siôn Williams


Dw i'n hoffi bore Sadwrn yn fawr. Dw i'n codi'n gynnar – tua chwech o'r gloch – a dw i'n rhedeg i lawr y grisiau i wylio cartwnau ar y teledu. Yna, ar ôl i Dad godi, dw i'n cael brecwast (tost brown a sudd ffrwythau) ac wedyn, mae Matt, fy mrawd, Dad a fi'n mynd i'r pwll nofio.

Mae Dad a Matt yn nofio yn y pwll nofio mawr ond dw i'n cael gwersi yn y pwll nofio bach – gyda'r plant eraill. Hoffwn i nofio yn y pwll mawr gyda Dad a Matt ond rhaid i fi ddysgu sut i nofio'n iawn i ddechrau.

Ar ôl bod yn y pwll, rydyn ni'n cael diod yn y caffi. Mae Dad yn cael diod boeth, mae Matt yn cael sudd ffrwythau a dw i'n cael pop fel arfer. Yna, rydyn ni'n mynd i'r cae chwarae achos mae Matt yn chwarae yn y tîm pêl-droed. Dw i'n gobeithio chwarae yn y tîm ryw ddiwrnod. Rhaid i fi ymarfer rhedeg a chicio fel fy mod i'n cael fy newis cyn bo hir.

1.

Pa un o'r rhain yw'r teitl gorau ar gyfer y testun?Dewiswch un.Dydd Gwener  
Dydd Sadwrn  
Dydd Sul  
Dydd Llun  
2.

Lliwiwch yr ymadrodd (grŵp o eiriau) sy'n cyfeirio at amser yn y darn.

3.

Gorffennwch y frawddeg: Un diwrnod, mae Siôn eisiau...Dewiswch un.nofio fel Matt  
dysgu plant eraill i nofio  
chwarae yn y tîm  
cael gwersi pêl-droed  

Gweithgaredd 5


1.

Fy enfys i

Mae lliwiau’r enfys yn fy mywyd i …

Afal melys, mor fawr, mor flasus – COCH!

Dail mis Tachwedd yn garped rhyfedd – OREN!

Yr haul mor braf ar ddiwrnod o haf – MELYN!

Llygaid Sinsir, fy nghath lawn antur – GWYRDD!

Papur sgleiniog ar siocled godidog – GLAS!

Siorts i nofio a beic i’w reidio – INDIGO!

Blodau hardd yn llenwi’r ardd – FIOLED!

Non ap Emlyn

Lliwiwch deitl y testun yma.

2.

Fy enfys i


Mae lliwiau’r enfys yn fy mywyd i …

Afal melys, mor fawr, mor flasus – COCH!

Dail mis Tachwedd yn garped rhyfedd – OREN!

Yr haul mor braf ar ddiwrnod o haf – MELYN!

Llygaid Sinsir, fy nghath lawn antur – GWYRDD!

Papur sgleiniog ar siocled godidog – GLAS!

Siorts i nofio a beic i’w reidio – INDIGO!

Blodau hardd yn llenwi’r ardd – FIOLED!

Non ap Emlyn

Lliwiwch y gair sy'n enwi un o'r tymhorau.

3.

Mae diwedd rhai geiriau'n odli - maen nhw'n swnio'n debyg.


Dewiswch y ddau air sy'n odli. • yr  
 • haul  
 • braf  
 • haf  

6. Mr Pryce y postman


Faint o'r gloch ydych chi'n dechrau'r gwaith bob dydd?

Dw i'n codi am chwarter i bump bob bore ac yna, ar ôl brecwast, dw i'n gadael y tŷ am chwarter wedi pump er mwyn dechrau'r gwaith am hanner awr wedi pump.


Ydy hi'n anodd codi mor gynnar yn y bore?

Nac ydy, ddim o gwbl. Dw i'n gallu codi'n gynnar ac mae'n braf mynd i'r dref pan fydd neb arall yno.


Beth yn union ydych chi'n ei wneud?

Ar ôl cyrraedd swyddfa'r post, dw i'n sortio'r llythyrau a'r parseli. Yna, tua hanner awr wedi saith, dw i'n llwytho'r fan. Wedyn, dw i'n cael rhywbeth bach i'w yfed a dw i'n sgwrsio am ychydig gyda'r postmyn eraill. Mae'n braf iawn sgwrsio gyda nhw a rhannu jôc neu ddwy cyn dechrau dosbarthu'r post o dŷ i dŷ tua wyth o'r gloch.


Faint o'r gloch ydych chi'n gorffen eich gwaith bob dydd?

Dw i i fod i orffen am hanner awr wedi un, ond weithiau rhaid i fi weithio'n hwyrach.


Ydych chi'n gweithio bob dydd o'r wythnos?

Nac ydw, dw i ddim yn gweithio ar ddydd Sul.


Beth sy'n dda am fod yn bostman?

Dw i'n mwynhau cwrdd â phobl a dw i'n mwynhau gweithio'r tu allan. Mae rhai postmyn yn gyrru faniau ond dw i'n cerdded o dŷ i dŷ yn y dref, ac felly dw i'n cadw'n heini hefyd.


Beth sy'n anodd am fod yn bostman?

Mae rhai o fy ffrindiau i'n dweud bod cŵn mawr wedi rhedeg i fyny atyn nhw yn cyfarth yn gas, ond dw i erioed wedi cael y broblem yma.


Beth sy'n creu problemau i bostman?

Does dim llawer o broblemau. Weithiau, pan fydda i'n sortio'r llythyrau mae'n anodd deall y cyfeiriad ar amlen achos bod yr ysgrifen yn ofnadwy ac weithiau does dim cod post ar yr amlen chwaith. Ond dydy'r rhain ddim yn broblemau mawr.

1.

Pa un o'r brawddegau yma sy'n gywir?Mae Mr Pryce yn hapus i godi'n gynnar yn y bore.  
Dydy Mr Pryce ddim yn hapus i godi'n gynnar yn y bore.  
2.

Sawl diwrnod yr wythnos mae Mr Pryce yn gweithio?3.

Gosodwch yr amserau yma yn y drefn gywir. • hanner awr wedi pump
 • chwarter wedi pump
 • chwarter i bump

7. Trip i'r parc saffari


Roedd Huw yn cael ei ben-blwydd ac felly aeth e, Catrin, ei chwaer, a'u mam i'r parc saffari. Roedd Huw yn hapus iawn achos mae e'n hoffi anifeiliaid yn fawr iawn.

Gyrrodd Mam y car yn araf drwy'r caeau lle roedd y jiraffod ac yna drwy'r coed lle roedd y mwncïod. Yna, aethon nhw i mewn i ardal y llewod. Roedd Catrin yn poeni ychydig achos roedd hi'n ofni y byddai'r llewod yn dod i fyny at y car.

Pan oedden nhw yng nghanol y llewod, stopiodd y car yn sydyn. Ceisiodd Mam ddechrau'r injan, ond doedd dim byd yn gweithio. Roedd y car yn gwrthod symud.

1.

I ble aeth y teulu?Dewiswch un. • i barti pen-blwydd  
 • i'r parc chwarae  
 • i'r sw  
 • i barc saffari  
2.

Sut mae Huw a Catrin yn perthyn?Dewiswch un.

 • brawd a chwaer  
 • tad a merch  
 • mab a mam  
3.

Lliwiwch y geiriau sy'n disgrifio sut mae Huw yn teimlo.

8. Tywydd rhyfedd


1.

Pa fath o dywydd yw hi os yw hi'n bwrw hen wragedd a ffyn?Dewiswch un.


Mae hi'n bwrw glaw mân.  
Mae hi'n bwrw glaw trwm.  
Mae hi'n wyntog iawn.  
Mae hi'n niwlog iawn.  
2.

Teipiwch y marc atalnodi cywir ar ddiwedd y llinell yma.Ydych chi wedi gweld anifeiliad yn syrthio o'r awyr

3.

Darllenwch y frawddeg yma ac yna dewiswch Cywir neu Anghywir.


Mae pobl wedi gweld pysgod yn syrthio o'r awyr yng Ngogledd America. • Cywir  
 • Anghywir  

9. Y ras


1.

Beth yw'r testun uchod?


Dewiswch un.llythyr  
poster  
cerdd  
e-bost  
2.

Am beth mae'r testun yn sôn?


Dewiswch un.ras arbennig  
cloc arbennig  
achosion da arbennig  
arian arbennig  
3.

Dewiswch y frawddeg gywir.Rhaid i bawb fydd yn rhedeg wisgo dillad rhedeg.  
Bydd y rhedwyr yn cael dewis beth maen nhw eisiau ei wisgo.  
Open Menu