1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1. Y gair gorau


1.

Darllenwch y frawddeg yma.

Mae'r rhaglen dywydd ar y teledu'n dweud y bydd hi'n   yfory oherwydd bydd hi'n sych ac yn heulog iawn. • oer  
 • ddiflas  
 • wlyb  
 • braf  
2.

Atebwch y cwestiwn yma.

Sut mae ysgrifennu 750?   • saith cant  
 • wyth cant  
 • saith cant pum deg  
 • wyth cant pum deg  
3.

Darllenwch y frawddeg yma.

Byddwch yn   oherwydd mae'r dŵr yn y sosban yn boeth iawn. • hapus  
 • drist  
 • ofnus  
 • ofalus  

Gweithgaredd 2


Darllenwch y testun yma.

Ci bach newydd

Mae Dafydd wedi cael ci bach newydd o'r enw Alffi. Mae o'n ddu a gwyn ac mae ganddo fo glustiau mawr. Ci defaid ydy o ac mae o'n ffrind da i Dafydd.

Mae Dafydd wrth ei fodd efo Alffi ac mae o'n gofalu amdano fo bob dydd. Mae o'n rhoi dŵr ffres iddo fo bob bore, a bob nos mae o'n rhoi bwyd arbennig iddo fo. Mae o'n mynd â'r ci am dro bob dydd.

Mae Dafydd yn dysgu Alffi hefyd. Mae o wedi dysgu iddo eistedd pan fydd o'n dweud "Eistedd" ac i fynd i'r fasged pan fydd o'n dweud "Basged".

1.
2.


Mae Dafydd wedi dysgu i'r ci

3.


Sut mae Dafydd yn gofalu am y ci?


Mae o'n brwsio'i glustiau.  
Mae o'n rhoi bwyd a diod iddo fo.  
Mae o'n eistedd efo fo yn y fasged.  
Mae o'n mynd â fo am dro.  

3. Parti Ceri


Darllenwch y testun yma.

1.


Dewiswch un.1 awr  
1 awr a hanner  
2 awr  
2 awr a hanner  
2.


Mae'r parti'n digwydd yn yr haf. • Cywir  
 • Anghywir  
3.


Does dim bwyd yn y parti. • Cywir  
 • Anghywir  

Gweithgaredd 4


Y trip i Stadiwm y Mileniwm

Roedd calon Gari yn curo'n uchel. Roedd e mor gyffrous achos heddiw, roedd e'n mynd ar drip i Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd. Aeth i lawr y grisiau a bwytodd ei frecwast ar frys gwyllt.

"Gari, cymer bwyll," meddai ei fam. "Mae digon o amser cyn bydd y bws yn gadael."

1.
2.

Dewiswch un i orffen y frawddeg

Roedd calon Gari yn curo'n gyflym achos

3.

Darllenwch y testun isod.

“Gari, cymer bwyll,” meddai ei fam.


 • gofynnodd  
 • cwynodd  
 • dywedodd  
 • atebodd  

Gweithgaredd 5


Darllenwch y testun yma.

Pen-blwydd Mam

Mae Mam yn cael ei phen-blwydd yfory ac felly dw i'n mynd i roi syrpreis iddi hi.

Fel arfer, mae Mam yn codi tua wyth o'r gloch y bore ond dw i'n mynd i godi am hanner awr wedi saith a dw i'n mynd i baratoi brecwast bach iddi hi. Dw i'n mynd i roi miwsli, tost brown, ffrwythau a sudd oren ar hambwrdd ac yna, am chwarter i wyth, dw i'n mynd i guro ar ddrws ei hystafell wely a gweiddi "Pen-blwydd Hapus".

1.
2.


Dewiswch un. • bwyd i'w fwyta amser brecwast  
 • rhan o'r gwely  
 • rhywbeth i gario llestri  
 • cerdyn pen-blwydd  
3.

Pen-blwydd Mam

Mae Mam yn cael ei phen-blwydd yfory ac felly dw i'n mynd i roi syrpreis iddi hi.

Fel arfer, mae Mam yn codi tua wyth o'r gloch y bore ond dw i'n mynd i godi am hanner awr wedi saith a dw i'n mynd i baratoi brecwast bach iddi hi. Dw i'n mynd i roi miwsli, tost brown, ffrwythau a sudd oren ar hambwrdd ac yna, am chwarter i wyth, dw i'n mynd i guro ar ddrws ei hystafell wely a gweiddi "Pen-blwydd Hapus".

6. Poster gymnasteg


Darllenwch y testun yma.


1.

Pryd bydd plant yn gallu mynd i wneud gymnasteg?

2.


Dewiswch un. • yn yr ysgol  
 • yn y ganolfan hamdden  
 • mewn pwll nofio  
 • ar y cae chwarae  
3.


Dewiswch un. • am un o'r gloch  
 • am bedwar o'r gloch  
 • am bump o'r gloch  
 • am saith o'r gloch  

Gweithgaredd 7


1.

Y chwilen ddu

Chwilen yw un o bob pedwar anifail yn y byd. Mae tua 350 000 o wahanol fathau o chwilod yn y byd.

Mae gan y chwilen ddu bedair set o adenydd ond dydy hi ddim yn gallu hedfan yn bell iawn. Hefyd, mae ganddi chwe choes.

Fel arfer, mae'r chwilen ddu yn byw am tua blwyddyn. Mae hi'n bwyta pryfed, cynrhon a phlanhigion. Weithiau, mae'r chwilen ddu yn cael damwain ac yn colli ei phen, ond dydy hi ddim yn marw. Mae hi'n gallu byw am dair wythnos ond wedyn mae hi'n marw. Pam? Achos dydy hi ddim yn gallu bwyta.

2.

Y chwilen ddu

Chwilen yw un o bob pedwar anifail yn y byd. Mae tua 350 000 o wahanol fathau o chwilod yn y byd.

Mae gan y chwilen ddu bedair set o adenydd ond dydy hi ddim yn gallu hedfan yn bell iawn. Hefyd, mae ganddi chwe choes.

Fel arfer, mae'r chwilen ddu yn byw am tua blwyddyn. Mae hi'n bwyta pryfed, cynrhon a phlanhigion. Weithiau, mae'r chwilen ddu yn cael damwain ac yn colli ei phen, ond dydy hi ddim yn marw. Mae hi'n gallu byw am dair wythnos ond wedyn mae hi'n marw. Pam? Achos dydy hi ddim yn gallu bwyta.

3.

Y chwilen ddu

Chwilen yw un o bob pedwar anifail yn y byd. Mae tua 350 000 o wahanol fathau o chwilod yn y byd.

Mae gan y chwilen ddu bedair set o adenydd ond dydy hi ddim yn gallu hedfan yn bell iawn. Hefyd, mae ganddi chwe choes.

Fel arfer, mae'r chwilen ddu yn byw am tua blwyddyn. Mae hi'n bwyta pryfed, cynrhon a phlanhigion. Weithiau, mae'r chwilen ddu yn cael damwain ac yn colli ei phen, ond dydy hi ddim yn marw. Mae hi'n gallu byw am dair wythnos ond wedyn mae hi'n marw. Pam? Achos dydy hi ddim yn gallu bwyta.

Gweithgaredd 8


Darllenwch y testun yma.

1.

Nyrs anifeiliaid

Mae Catrin yn gweithio fel nyrs anifeiliaid. Mae hi'n helpu'r milfeddyg pan fydd e'n trin anifeiliaid sâl.

Fel arfer, mae hi'n gweithio mewn milfeddygfa yn helpu gyda'r anifeiliaid bach, ond weithiau rhaid iddi hi fynd allan i ffermydd i helpu i drin ceffyl neu fuwch neu anifail mawr arall sy'n sâl. Mae pawb yn hoffi Catrin achos mae hi'n garedig iawn wrth yr anifeiliaid ac mae hi'n gofalu amdanyn nhw'n wych.

2.

Darllenwch y testun yma.

Mae hi'n dechrau gweithio am wyth o'r gloch y bore ac mae hi'n gorffen tua phedwar o'r gloch y prynhawn. Weithiau, mae hi'n gweithio yn y nos hefyd os oes anifail sâl iawn yn aros yn y filfeddygfa. Mae hi'n gofalu am yr anifail drwy'r nos. Weithiau, mae hi'n siarad yn gyfeillgar â'r anifail.

Pan fydd Catrin yn dechrau gweithio am wyth o'r gloch y bore ac yn gorffen am bedwar o'r gloch y prynhawn, sawl awr mae hi'n gweithio?
 • saith awr  
 • wyth awr  
 • naw awr  
 • deg awr  
3.

Darllenwch y testun.

Mae Catrin yn hoffi pob math o anifeiliaid. Mae ganddi hi dair cath, dau gi, cwningen, pedwar pysgodyn aur a dau geffyl, felly mae hi'n gwybod sut i ofalu am anifeiliaid.

Gweithgaredd 9


Darllenwch y testun yma.

1.

Y draenog

Ydych chi wedi gweld draenog yn yr ardd erioed? Anifail bach ydy e – tua 15cm - 30cm. Mae ei gorff yn frown ac yn bigog ac mae ei lygaid a'i glustiau'n fach. Mae ei drwyn yn eitha hir. Mae ganddo gynffon byr – tua 3mm.

Yn y nos mae'r draenog yn dod allan fel arfer. Mae'n dod allan i chwilio am fwyd – pryfed, malwod, cig anifeiliaid marw, madarch, gwreiddiau ac aeron.

2.


 • hir byr pigog


Mae gan y draenog gorff  .

Mae gan y draenog drwyn eitha  .

Mae gan y draenog gynffon  .

3.


Mae'r draenog yn chwilio am fwyd yn ystod y dydd. • Cywir  
 • Anghywir  

10. Seren y Cwm


1.


2.


 • stori  
 • llythyr  
 • darn o lyfr gwybodaeth  
 • adroddiad papur newydd  
3.

Darllenwch y frawddeg yma.

Pan aeth Sian a Brian i'r maes awyr i ddod adre, roedd tyrfa yn aros amdanynt.

11. Y gala nofio


Mae Dad yn wirion weithiau!

Roedd gala nofio yn y ganolfan hamdden wythnos diwethaf ac roedd John, fy mrawd, yn nofio. Roedd Dad a fi'n eistedd yn ymyl y pwll nofio, yn gwylio'r ras. Roedd Dad yn teimlo'n falch iawn – roedd o wedi prynu gwisg nofio newydd i John ac roedd o wedi dweud wrth bawb fod John yn rasio yn y gala.

1.

Beth yw'r teitl gorau ar gyfer y testun yma?

 • Sblash!  
 • Tad yn ennill ras  
 • Nofiwr araf  
 • John yn ennill  
2.

Darllenwch y testun yma.

Yn sydyn, dyma'r chwiban yn canu a'r ras yn cychwyn. Dechreuodd John yn ardderchog a nofiodd o'n gryf ac yn gyflym ar hyd y pwll. Neidiodd Dad ar ei draed i wylio John. Roedd o'n teimlo'n gyffrous erbyn hyn a dyma fo'n rhuthro draw at y pwll nofio a rhedeg yn gyflym wrth ochr y pwll, gan weiddi nerth ei ben ar John.

3.

Roedd y ras ddoe.


 • Cywir  
 • Anghywir  

Gweithgaredd 12


Fy nheulu i a fi

Mae Mam yn hoffi pasta gwyn;

Mae Dad yn hoffi reis;

Mae 'mrawd yn hoffi pizzas mawr

 lot o toppings neis.


Dw i yn hoffi plataid mawr

O datws, ham a bîns;

Dw i ddim yn hoffi cyri poeth,

Tomatos na sardîns.


Mae Taid yn hoffi dawnsio'n wyllt

Mewn disgo yn y dre;

Mae Nain yn hoffi sglefrio iâ –

Mae'n gleidio dros y lle.


Hedd ap Emlyn

1.

Lliwiwch deitl y testun uchod.

2.

Beth rydym yn galw'r math yma o destun?


Dewiswch un. • rysáit  
 • sgwrs  
 • stori  
 • cerdd  
3.

Hedd yw'r person sy'n siarad yn y testun. Dewiswch Cywir neu Anghywir ar gyfer pob brawddeg.

 • 1. Mae Hedd yn hoffi tomatos.
 • 2. Mae brawd gan Hedd.
 • 3. Mae Hedd yn hoffi llond plât o datws.
 • 4. Mae mam Hedd yn hoffi reis gwyn.
 • 5. Dydy Hedd ddim yn hoffi ham.
Open Menu