Dylanwad

Fel rhan o ddathliadau swyddogol Dylan Thomas 100 bydd y prosiect Dylanwad, a gefnogir gan Yr Adran Addysg a Sgiliau, yn cyflwyno byd hudolus Dylan Thomas i blant a phobl ifainc yng Nghymru. Yn ogystal ag annog pobl ifainc i fagu hyder mewn darllen ac ysgrifennu, amcan y prosiect fydd i swyno cenhedlaeth newydd i werthfawrogi a dehongli gwaith Dylan Thomas mewn ffyrdd newydd. Cynhelir y prosiect hwn rhwng Hydref 2013 a Hydref 2014.

Mae Dylanwad yn cynnwys chwe elfen ac mae'r gweithdai ysgrifennu creadigol awr o hyd yn un ohonynt. Mae'r elfennau eraill yn cynnwys: Agor Ddrws Dychymyg (cystadleuaeth ryngwladol ar gyfer oedrannau 7-25); Dylan ar Daith (sioe deithiol gyda chyfuniad o finyl, jazz, barddoniaeth beat ac hip hop); Cerdd Fawr Dylan (digwyddiad ar-lein i greu cerdd ddwyieithog 100 llinell wedi ei hysgrifennu gan bobl ifainc ar draws y byd) a gweithdai traws-gelfyddydol,Weithiau Mae'r Wybren yn Rhy Llachar ac un arall gan Canolfan Mileniwm Cymru. Bydd Llenyddiaeth Cymru yn gweithio gyda nifer o gontractwyr llwyddiannus i gynhyrchu fframweithiau creadigol rhai o'r elfennau hyn, tra hefyd yn cyflogi ystod eang o ymarferwyr creadigol i'w cyflawni.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.dylanwad100.com / twitter: @Dylanwad100. Gallwch wylio fideos cefnogol o'r gweithdai un awr ar ein sianel YouTube o fis Rhagfyr 2013.

Developing Dylan

Part of the official Dylan Thomas 100 Festival celebrations and supported by the Department for Education and Skills,Developing Dylan will use the magic of Dylan Thomas' words to inspire the young people of Wales. As well as encouraging confidence in reading and writing, Developing Dylan will motivate a new generation to appreciate and interpret Dylan Thomas' work in new and innovative ways. All activity will take place between October 2013 and October 2014.

Developing Dylan includes six components, of which these one hour creative writing workshops is one. Other components include: Prologue to an Adventure (an international competition for ages 7-25); Dylan Live (a vinyl, jazz, beat poetry, hip hop and spoken word touring show); Dylan's Great Poem (an online event to create a 100 line bilingual epic written by the young people of the world); and cross art-form workshops, Sometimes The Sky's Too Bright and another run by the Wales Millennium Centre. Literature Wales is working with a number of successful contractors to produce the creative frameworks of some of these components, whilst also employing a wide range of creative practitioners to deliver them.

For more information go to www.developingdylan100.com / twitter: @Dylanwad100. Supporting videos for delivering the one hour workshops can be seen on our YouTube channel from December 2013.

x

Pecynnau adnoddau ysgrifennu creadigiol Dylanwad 100 / Developing Dylan 100 creative writing resource packs

Dewiswch iaith/Choose a language

Cymraeg

English