English
Newid thema
Mewngofnodi

Am Synnwyr Arian Ar-lein

Synnwyr Arian?

Cyfres o wersi rhyngweithiol ar faterion ariannol personol yw 'Money Wise Online'. Mae'r gwersi hyn wedi'u llunio ar gyfer Cyfnod Allweddol 2.

Y Gwersi

Mae'r gwersi wedi'u rhannu'n 5 thema.

1.Oes angen arian arna i? Faint galla i ei ennill?

Caiff y disgyblion eu cyflwyno i'r angen am arian, a byddan nhw'n dysgu am arferion pobl cyn i arian gael ei ddyfeisio. Bydd y disgyblion hefyd yn archwilio'r gwahanol gymwysterau a sgiliau sy'n ofynnol ar gyfer gwahanol swyddi, a sut gallai hynny effeithio ar gyflogau.

2.Alla i gadw'r holl arian rydw i'n ei ennill?

Bydd y disgyblion yn dysgu darllen a deall slip cyflog, ac yn edrych ar pam mae rhai pobl yn talu mwy o dreth nag eraill. Byddan nhw'n dysgu pa wasanaethau cyhoeddus mae trethdalwyr yn talu amdanynt, a hefyd yn cael eu cyflwyno i gysyniadau fel talu am bensiwn a benthyciadau i fyfyrwyr.

3.Sut mae cadw llygad ar fy arian?

Bydd y disgyblion yn dysgu am bwysigrwydd cadw llygad ar eu hincwm a'u gwariant, ac yn cael eu cyflwyno i gysyniad cyllidebu, yn ogystal â chysyniad talu costau a dyled.

4.Ddylwn i fenthyg arian?

Bydd cysyniad angen ac eisiau'n cael ei gyflwyno i'r disgyblion. Byddan nhw'n edrych ar y penderfyniadau a ddylai gael eu hystyried wrth benderfynu benthyg arian, gan gynnwys cymharu cyfraddau llog a pha ddewisiadau eraill sydd ar gael.

5.Beth yw fy hawliau fel defnyddiwr?

Bydd y disgyblion yn dysgu pa hawliau sydd ganddyn nhw wrth brynu nwyddau'n bersonol a/neu ar-lein.

Cwestiynau sy'n Codi'n Aml

Beth yw Synnwyr Arian?

Mae Synnwyr Arian yn fenter addysg ariannol a ddatblygwyd gan Wasanaeth Safonau Masnach Sir Gaerfyrddin gyda'r nod o wella gallu ariannol pobl sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin. Ers 2009, rydym yn darparu gwersi Synnwyr Arian i ddisgyblion blwyddyn 6 gan ddefnyddio llyfrau gwaith a luniwyd yn benodol sy'n ystyried cysyniad arian mewn modd dilyniannol.

Ar gyfer pwy mae'r Cynllun?

Mae'r wefan bresennol wedi'i dylunio ar gyfer ysgolion cynradd. Fodd bynnag, yn y dyfodol, rydym ni'n gobeithio datblygu modiwlau ychwanegol sy'n addas ar gyfer ysgolion uwchradd, clybiau ieuenctid a grwpiau cymdeithasol eraill.

Beth byddaf yn ei ddysgu?

Mae'r wefan yn trafod yr un themâu â'r llyfr gwaith ac felly byddwch yn dysgu am gyflogaeth ac addysg, cyflogau, slipiau cyflog, treth incwm, cyllidebu, anghenion a dymuniadau, benthyg arian a hawliau defnyddwyr. (Gweler 'Amdanom ni').

Ydy'r modiwlau'n cyd-fynd â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol?

Ydynt. Cynlluniwyd y rhaglen i roi sylw i'r elfennau canlynol o Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd CA2 a'r Fframwaith ABCh:

Sut ydw i'n gallu cael rhagor o wybodaeth ynghylch treialu am ddim a chofrestru?

I gofrestru cysylltwch â Safonau Masnach Sir Gaerfyrddin::
Cyngor Sir Caerfyrddin
Llawr 3, Tŷ Elwyn
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 3AP

Rhif Ffôn: 01267 234567

E-bost: synnwyrarian@sirgar.gov.uk

Pam mae gan Safonau Masnach ddiddordeb mewn addysg ariannol?

Cafodd menter Synnwyr Arian ei datblygu gan Wasanaeth Safonau Masnach Sir Gaerfyrddin yn dilyn adolygiad gan yr Awdurdod Lleol o dlodi yn 2008-9 a oedd wedi canfod bod yr incwm aelwydydd cyfartalog yn Sir Gaerfyrddin (£28,860) 5.6% yn is na'r cyfartaledd yng Nghymru ar y pryd, ac a nododd fod mesurau atal yn hanfodol er mwyn lleihau tlodi. Er bod yr incwm cyfartalog wedi codi i £30,307 nododd Canolfan Cyngor ar Bopeth Sir Gaerfyrddin fod cynnydd yn nifer y bobl oedd yn ceisio cyngor ynghylch benthyciadau 'diwrnod cyflog' yn ystod 2012-13 ac, yn yr un flwyddyn, bu'n helpu 1,814 o unigolion yr oedd ganddynt gyda'i gilydd ddyledion gwerth dros £5 miliwn.

Hefyd mae'r Gwasanaeth Safonau Masnach, sy'n gyfrifol am orfodi'r Ddeddf Credyd Defnyddwyr yn Sir Gaerfyrddin, yn gweithio'n agos gydag Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru ac yn rhy aml mae'n gweld defnyddwyr ag anawsterau ariannol sydd mewn perygl o gael eu twyllo gan fenthycwyr arian didrwydded.

Beth ddylwn i wneud os ydw i'n amau bod rhywun yn fenthyciwr arian didrwydded?

Ystyr benthycwyr arian didrwydded (neu 'loan shark' yn Saesneg) yw pobl sy'n rhoi benthyg arian i eraill heb y caniatâd cyfreithlon sydd ei angen i wneud hynny. Yn aml, maent yn codi llog uchel iawn ac yn bygwth neu'n defnyddio trais er mwyn gorfodi dioddefwyr i dalu.

Os ydych chi'n dod ar draws benthyciwr arian didrwydded, neu os ydych wedi cael benthyg arian gan un gallwch roi gwybod amdanynt, heb roi eich enw, drwy gysylltu â'r Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon berthnasol.

Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon - Cymru

E-bost: imlu@caerdydd.gov.uk
Rhif Ffôn (24 awr y dudd): 0300 123 3311
Anfonwch neges destun sef: LOAN SHARK a manylion y benthyciwr i 60003

Tîm Benthyca Arian Anghyfreithlon - Lloegr

E-bost: reportloanshark@stoploansharks.gov.uk
Rhif Ffôn (24-hr service): 0300 555 2222
Anfonwch neges destun sef: LOAN SHARK a manylion y benthyciwr i 60003

Tîm Benthyca Arian Anghyfreithlon – Yr Alban

E-bost: loansharks@glasgow.gov.uk Rhif Ffôn: 01412 876 655

Dysgu am gostau galwadau

Ble y gallaf gael cyngor ynghylch dyledion?

I gael cyngor di-dâl a diduedd ar bob mater ariannol, gan gynnwys dyledion, cysylltwch â'ch Canolfan leol Cyngor Ar Bopeth.

Os ydych chi'n byw yn Sir Gaerfyrddin gallwch gysylltu'n uniongyrchol â Chyngor Ar Bopeth Sir Gaerfyrddin drwy ffonio 01267 231275.

Canolfan PeniarthCyngor Sir GârCitizen's Advice BureauAchievement Awards 2016 Winners

Trading Standards Services Sir Gâr

3rd Floor

Ty Elwyn

Llanelli

Sir Gâr

SA15 3AP

Ffôn: (01267) 234567