English

Canolfan Peniarth

GWASANAETHU ADDYSG YNG NGHYMRU

Adnoddau Canolfan Peniarth

Cyfres y Geiniog

Cyfres o weithgareddau rhyngweithiol i gefnogi cyfres o bedair nofel sy'n rhan o Gyfres y Geiniog ar gyfer Cyfnod Allweddol 2. Mae'r gweithgareddau rhyngweithiol hyn yn cefnogi addysg ariannol yn unol â gofynion penodol y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd.

Ditectif Geiriau

Cyfres o weithgareddau rhyngweithiol i gefnogi cyfres lyfrau darllen a deall Ditectif Geiriau ar gyfer Cyfnod Allweddol 2. Mae 4 llyfr wedi eu graddoli yn y gyfres, ac maent yn cynnwys gweithgareddau ac amrywiaeth eang o sbardunau ffeithiol a dychmygus.

Yr Atom

Ym mis Chwefror 2015, derbyniodd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant nawdd o Gronfa Buddsoddi Cyfalaf 2014-15: Canolfannau a Gofodau Dysgu Cymraeg, Llywodraeth Cymru, i sefydlu canolfan gymunedol Gymraeg a fyddai'n gweithredu fel conglfaen a chatalydd ar gyfer hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg yn nhref Caerfyddin a'r ardal gyfagos.

Safonau Masnach

Cyfres o wersi rhyngweithiol ar faterion ariannol personol yw 'Money Wise Online'. Mae'r gwersi hyn wedi'u llunio ar gyfer Cyfnod Allweddol 2.

Wefan Ysgol Y Dderwen

Cynlliuniwyd a chrëwyd gwefan newydd Ysgol y Dderwen gan Ganolfan Peniarth. Ysgol gynradd Gymraeg sydd wedi ei gwreiddio yn nhref hynafol Caerfyrddin yw Ysgol y Dderwen. Mae'n darparu addysg o ansawdd uchel trwy gyfrwng y Gymraeg i dros 350 o blant gyda'r Saesneg yn cael ei chyflwyno ym mlwyddyn 3.

Canolfan Addysg Athrawon De-Orllewin Cymru

Mae Canolfan Peniarth wedi creu gwefan newydd ar gyfer Canolfan Addysg Athrawon De-orllewin Cymru, sydd â thraddodiad balch iawn o ddarparu addysg a hyfforddiant athrawon o ansawdd uchel yma yn ne orllewin Cymru. Mae'r Ganolfan yn falch o adeiladu ar ei chryfderau hanesyddol o weithio'n agos ag ysgolion a phartneriaid eraill wrth ddatblygu dysgu ac addysgu ardderchog.

Gweithgareddau Cynllun Sabothol

Cynlluniwyd nifer o weithgareddau rhyngweithiol er mwyn atgyfnerthu sgiliau Cymraeg athrawon a chynorthwywyr dosbarth yn dilyn eu cyfnod ar y cynllun sabothol cenedlaethol. Er hynny, mae'r rhain yn addas ar gyfer unrhyw un sydd eisiau rhoi cynnig arnynt. Mae yma nifer o weithgareddau ieithyddol amrywiol sydd yn rhoi cyfle i bobl ymarfer eu Cymraeg ac ymestyn eu gwybodaeth ohoni.

Mêts Maesllan

Mae cyfres Mêts Maesllan yn cynnwys 32 llyfr ddarllen lliwgar Cymraeg sy'n gyfuniad o storïau a llyfrau ffeithiol. Maen nhw'n dilyn bywyd a diddordebau criw bywiog o ffrindiau. Mae'r llyfrau wedi eu graddoli ar bedair lefel wahanol gyda'r nod o ddatblygu sgiliau llythrennedd plant 7-11 oed. Mae gemau rhyngweithiol a thaflenni gwaith yn cyd-fynd â phob llyfr. Mae llawlyfr i athrawon ar gael hefyd.

Addysg Grefyddol Cymru

Mae Canolfan Peniarth wedi datblygu gwefan newyddion unigryw ar gyfer y maes Addysg Grefyddol yng Nghymru. Menter ar y cyd rhwng Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Bangor yw’r wefan sydd wedi esblygu o’r cylchgrawn print poblogaidd Newyddion AG, ac sy’n cael ei chynnal bellach gan Ganolfan Peniarth.

Byw yn yr Ugeinfed Ganrif

Casgliad o seiniau a lluniau yn yr ugeinfed ganrif.

Pecyn rhyngweithiol Cymraeg ail iaith cymhwysol

Nod y pecyn hwn yw sbarduno dysgwyr CA4 i ddysgu’r iaith mewn ffordd fodern ryngweithiol. Mae dwy uned o waith yma, sef Ceisio am swydd a Problemau’r cyfarfod. Mae’r ddwy uned yn ymwneud â’r cyd-destun ‘yn y gweithle’. I gyd-fynd â phob uned, mae ffilm a gweithgareddau amrywiol.

Gêm y cloc

Dyma enghraifft o gêm a gynlluniwyd gan Ganolfan Peniarth. Mae 65 o eiliadau gyda\'r chwaraewr i gwblhau\'r dasg. Rhaid llusgo\'r botwm ar waelod y sgrin i symud breichiau\'r cloc i ddynodi\'r amser cywir - a welir mewn geiriau o dan y cloc.

Sglein ar lein - Gramadeg Safon Uwch

20 gweithgaredd iaith cyfrwng Cymraeg a gynhyrchwyd ar ran CBAC

Cywirdeb Iaith

50 gweithgaredd gramadegol rhyngweithiol i wella ansawdd iaith dysgwyr.

Tirluniau Cymru trwy gyfrwng chwedlau

Adnodd i gefnogi dysgu ac addysgu daearyddiaeth CA2 drwy ddatblygu cysylltiadau rhwng chwedlau a’r tirlun naturiol, gyda chyfeiriadaeth at y tirlun adeiliedig/hanesyddol.

Gweithgareddau iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

25 o weithgareddau iaith cyfrwng Cymraeg a gynlluniwyd ar ran y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Botwm y Byd

Prosiect i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Cartref i adnodd addysgu’r Cyfryngau Newydd, Ieithoedd Modern a Gwleidyddiaeth cyfrwng Cymraeg. Mae tair prif adran: Byd Bach (bydlediadau wythnosol), Pedwar Ban (darllediadau misol) ac Adnoddau Addysgu.